qfgl.net
当前位置:首页>>关于呢字组词的资料>>

呢字组词

呢有两个读音:ne和ní,分别组词如下.ne组词:1、呐呢 [nà ne] 原指是句日语,在国内多用作来表达一种惊讶和不可思议的意思.2、嘛呢堆 [má ne duī] 藏 传佛教徒在石块或石片上刻六字真言,置山口道旁,过路的信徒不断往上添加石块,

花呢、着呢、呢子、呢绒、呕呢、么呢、呢D、毛呢、呢羽、嗯呢、线呢、 骑呢、呢称、呐呢、粗呢、呢呢、枣呢、嘛呢旗、制服呢、海军呢、嘛呢轮、华达呢、 哆呢、勺着呢、呢喃软语、呢呢痴痴、

=========呢……组词=========1. 呢子……一种较厚较密的毛织品,多用来做制服、大衣等.2. 呢呢……絮絮不休貌.3. 呢羽……泛指毛织品与丝织品.4. 粗呢……原产苏格兰的一种精面斜纹织物.5. 着呢……表示程度深.6. 花呢……表面起条、格、点等花纹的一类毛织品.7. 毛呢……毛呢大衣.8. 呕呢……象声词.幼儿语声. 9. 线呢……棉织品的一种.10. 枣呢……枣红色的呢料.

粗呢 线呢 呢绒 毛呢 呕呢 呢子 呢羽 呢呢 呢喃 花呢 枣呢 着呢 凉爽呢 礼服呢 华达呢 嘛呢轮 嘛呢旗 马裤呢

呢喃 呢子 呢呢 呢绒 绿呢大轿 着呢 呢羽 枣呢 毛呢 花呢 呕呢 线呢 呢喃细语 呢呢痴痴 念念呢呢

呢字有5种读音,分别是:ní nê nè nà nā.这里我选ní组词:呢喃 呢绒 呢子

[ ní ] 毛呢 呢绒一种毛织物:~子.~绒.毛~.[ ne ] 呕呢助词,用在句末(a.表示疑问,如“你干什么~?”b.表示确定的语气,如“他没来~”.c.表示动作正在进行,如“我正吃饭~”.d.使句子略停顿一下,如“今年~,比去年收成好”).

呢字组词有哪些 :花呢、着呢、呢子、线呢、呢喃、呢绒、呕呢、呢羽、线呢、毛呢、呢呢、粗呢、枣呢、马裤呢、制服呢、海军呢、嘛呢堆、哆呢、嘛呢旗、哆罗呢、华达呢、嘛呢轮、绿呢大轿、念念呢呢、麦尔登呢、呢呢痴痴

呢喃 ní nán 呢子 ní zǐ 呢喃细语 ní nán xì yǔ 呢绒 ní róng 呢呢 ne ne 呢呢痴痴 ne ne chī chī 绿呢大轿 lǜ ne dà jiào 呢羽 ne yǔ 着呢 zhe ne

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com