qfgl.net
当前位置:首页>>关于计组词有那些的资料>>

计组词有那些

一如既往、 既定、 犯罪既遂、 既往不咎、 既然、 既是、 既得利益、 既往、 既成事实、 既济、 既而、 既望、 东曦既驾、 既已、 既生魄、 一反既往、 食既、 既成、 羽翼既成、 既以、 既有今日何必当初、 无既、 既月、 既生霸、 既朔、 既尔、 既夕、 既灌、 不追既往、 既后、 既死霸、 皆既、 既死魄、 不溯既往、 肆既、 既终、 既立、 既济公、 亥既珠、 既不沙

计划 计算 计议 计较 计时 计量 计谋

计划设计计较心计生计会计估计诡计作计猥计三十六计计日程功斤斤计较不计其数权宜之计空城计千方百计从长计议阴谋诡计

释义 1.动作已经完了:~往不咎.~而.2.已经:~成事实.~定.3.常与“且”、“又”连用,表示两者并列:~快又好.相关组词既然 食既 既往 既望 既而 既是 既济 既后 既乃 肆既既旬 罔既 蚀既 既以

小的、 有的、 怎的、 目的、 的确、 端的、 破的、 伍的、 标的、 鹄的、 的证、 的当、 中的、 的毕、 的博、 的情、 特的、 扑的、 的意、 的役、 撒的、 绰的、 新的、 文的、 落的、 的信、 的尔、 的耗、 的对、 别的、 的颅、 妈的、 闲的、 禁的、 甚的、 士的、 指的、 的历、 的着、 下的

有始有终

计的组词:计较 计划 设计 生计 心计 斤斤计较 不计其数 会计 诡计 千方百计 计谋 从长计议希望都帮你 加油

总计、计算、共计、计时、计分、合计、设计、估计、诡计、计较、计策、约计、会计、计数、计酬、狡计、决计、审计、得计、计议、家计、不计、大计、预计、计划、妙计、奸计、算计、生计、献计、核计、统计、计谋、失计、中计、

【百计千方】想尽或用尽一切办法.【百计千谋】想尽或用尽一切办法.同“千方百计”.【不计其数】没法计算数目.形容很多.【百计千心】想尽或用尽一切办法.【不可胜计】胜:尽;计:计算.不能全部计算完.形容数量极多.【百谋

总计、计算、共计、计时、设计、计分、合计、估计、诡计、计较、计策、约计、会计、计数、计酬、决计、狡计、审计、得计、不计、大计、计议、生计、妙计、奸计、算计、家计、献计、预计、计划、失计、计谋、核计、中计、心计、活计、统计、巧计、伙计、计过

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.qfgl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com